Sveriges energiproduktion och vindkraft

I Sverige och andra industriländer med goda vindförutsättningar har produktion av el med vindkraft byggts ut kraftigt de senaste åren. Branschorganisationen Svensk Energi publicerar följande text på sin webbplats:

"Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och en viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit betydligt och, för ett bra projekt, nu ligger i paritet med annan nybyggd elproduktion. Kostnaden kan förväntas sjunka ytterligare och vindkraften kan därmed på sikt klara sig utan stödsystem." (Svensk Energi.se 2014-01-27)

Tekniken beskrivs på ett föredömligt sätt av danska Windpower wiki

foto som visar slutmonteringen av en rotor