På land – onshore-projekt

Produktion av förnybar elektricitet med landbaserade vindkraftanläggningar har ökat kraftigt de senaste åren. Inledningsvis valdes främst öppna jordbruksmarker för mindre grupper eller enstaka vindkraftverk. I dagsläget handlar det främst om större projekt i skogsområden och i norrländska förfjällsområden. Utbyggnaden i södra Sverige där behovet av el är som störst har klingat av på senara år.

Repowering, uppgradering av befintliga projekt, är en utbyggnadsform som blivit aktuell i och med att tidiga vindkraftverk nått slutet på den tekniska livslängden. I praktiken har man ingen klar indikation än på när livslängden för ett vindkraftverk nåtts, men ny teknik lockar till att uppgradera befintliga vindstarka platser. Det kan i vissa fall vara möjiigt att ersätta äldre vindkraftverk med nya, men i många fall kommer förmodligen den bästa lösningen att vara repowering light, dvs att ersätta äldre vindkraftverk med begagnade maskiner av färskare datum.

image